15. 10. 2021

IG soutěž Kinobox - Předpremiéra filmu Duna


A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovatelem a provozovatelem soutěže je společnost Livesport TV s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha 5, IČ: 03499618, DIČ: CZ03499618.
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.


B. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
● věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
● adresa pro doručování v České republice;
● poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
● soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Instagram zřízeného v souladu s podmínkami sítě Instagram
● souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
● dodržování podmínek sítě Instagram
Doba trvání soutěže je od 15.10. 2021 do 17.10. 2021 do 20:00.
Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze 1 pokusem, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Instagram.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora.
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Výherci soutěže budou vybráni podle mechanismu:
● n/2 (přičemž „n“ představuje počet všech odpovědí pod daným soutěžním příspěvkem přidaným v termínu konání soutěže, které splnily podmínky účasti v soutěži). Odpovědi budou seřazeny podle času vložení odpovědi, a to od nejstarších po nejnovější.
● Příklad vybrání vítězů: Shromáždíme 123 odpovědí splňujících podmínky účasti v soutěži. Tyto odpovědi budou seřazeny dle času vložení od nejstarších po nejnovější. Poté bude aplikován vzorec n/2. Výsledek je 61,5. Po zaokrouhlení vzejde číslo 62. Cenu vyhrává 62. správná odpověď v časovém pořadí.
Soutěžní úkol představuje - správně splnit úkol/správně odpovědět na otázku (do komentářů pod soutěžní příspěvek) – “Na který den připadá oficiální premiéra filmu Duna v České republice?”
Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry a musí být veřejně dostupný v době trvání soutěže. 1 výherce získá tuto výhru:
2 lístky na předpremiéru filmu Duna v Cinema City Flora 19.10.2021.
Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na stránce https://www.instagram.com/kinobox.cz/.
Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí provozovatel své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli soutěže.
Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel.
V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.


D. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.
Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.)poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu.
Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem.
Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.
V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele.
V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.


E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Soutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a e-mailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže.
Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Instagramových stránkách a webových stránkách vyhlašovatele nebo provozovatele.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel i provozovatel jsou oprávněni poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele.
V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu info@kinobox.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


F. OSTATNÍ PODMÍNKY
Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Instagram od všech závazků s ní souvisejících.
Společnost Instagram neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele info@kinobox.cz.


V Praze dne 15.10.2021