Český lev - stanovy

A/ HLASOVACÍ ROK

1. Ceny musí být uděleny za výkony spojené s hranými (animovanými, kombinovanými) celovečerními filmy, definovanými jako snímky s délkou alespoň 50 minut promítací doby, poprvé veřejně uvedenými formou placeného promítání v komerčních kinech v ČR mezi 1. lednem a 31. prosincem příslušného roku včetně, přičemž toto promítání musí probíhat minimálně sedm dní po premiéře souvisle anebo 14 dní nesouvisle. Musí mít formu oficiálního zahájení distribuce v ČR a filmy musí být distribuovány alespoň ve 3 různých komerčních kinech v ČR, do jednoho měsíce od data premiéry. Filmy musí být uvedeny v seznamu premiér podle UFD - Unie filmových distributorů. Datum oficiální premiéry filmu v ČR musí být nahlášeno UFD nejpozději do 1. prosince příslušného roku.

2. Českého lva (dále jen ČL) se nemohou zúčastnit snímky, které byly v daném období uvedeny pouze na festivalu nebo jako předpremiéra. V případě, že film byl uveden pouze na filmovém festivalu a následně určen pro televizi, smí se zúčastnit jen za předpokladu, že televizní premiéra bude odpovídat rozpětí dat v bodě A1 a minimálně jedna filmová kopie musí být promítána podle podmínek v bodě A1 po uvedení v televizi.

3. ČL se mohou, v kategoriích vyhrazených pro český film, zúčastnit veškeré filmy vyrobené oficiálně uváděným českým producentem nebo koproducentem s minimálně 20% finančním vstupem (podmínky se řídí zejména místem placení daní v ČR) a českým tvůrčím zastoupením (národnostní nebo státní příslušnost ČR) alespoň v jedné z kategorií režie, scénář, herečka či herec v hlavní roli. Do tohoto výčtu se proto nepočítají: - filmy, na kterých se česká strana podílela pouze jako výkonný producent - filmy, které ve svých titulcích a všech oficiálních materiálech nemají uvedeny českého finančního zástupce.

4. Pro dokumentární filmy platí v jim určené kategorii tytéž podmínky bodů A1,2,3 jaké jsou závazné pro filmy řazené do kategorií českých filmů hraných. Dále pro dokumentární filmy platí, že budou kromě jim určené kategorie hodnoceny společně s hranými filmy v těchto odborných profesích: nejlepší kamera, nejlepší původní hudba, nejlepší střih a nejlepší zvuk.

5. V případě, že film nesplňuje uvedené podmínky nebo některé body jsou sporné, je možno písemně zažádat o jeho zařazení. V žádosti musí být uvedeny veškeré důvody, proč má být uvedený film zařazen do soutěže. Tento dopis musí být předán nejpozději do 1. listopadu daného roku na adresu České filmové a televizní akademie (dále jen ČFTA), která do sedmi dnů po obdržení oznámí rozhodnutí správní rady, proti němuž není odvolání.

6. Pokud je v některém roce předpokládaný počet filmů (hraných nebo dokumentárních) menší než 6, prezídium ČFTA bude jednat, zdali udělí v tomto roce ceny.

7. Pro zahraniční filmy platí v jim určené kategorii tytéž podmínky bodů A1,2, jaké jsou závazné pro filmy řazené do kategorií českých filmů. Jejich první veřejné uvedení mimo Českou republiku však nesmí být starší dvou let.

8. ČFTA hodnotí všechny filmy splňující výše stanovená kritéria, které svým předvedením vstoupily do veřejného prostoru. Filmy se nepřihlašují a není tudíž ani možno je ze soutěže odhlásit.

B/ JEDNOTLIVÉ CENY

1. Ceny ČL budou uděleny za nejlepší výkony v následujících kategoriích:

 • 1.1.
 • nejlepší film
 • nejlepší režie
 • nejlepší scénář
 • nejlepší kamera
 • nejlepší hudba (původní filmová)
 • nejlepší střih
 • nejlepší zvuk
 • nejlepší výtvarné řešení filmu
 • ženský herecký výkon v hlavní roli
 • mužský herecký výkon v hlavní roli
 • ženský herecký výkon ve vedlejší roli
 • mužský herecký výkon ve vedlejší roli
 • 1.2.
 • nejlepší dokument
 • 1.3.
 • mimořádný přínos české kinematografii
 • nejlepší zahraniční film
 • 1.4.
 • divácky nejúspěšnější film (nejnavštěvovanější český film za prvních 8 týdnů po premiéře)

2. ČFTA uděluje dále plaketu autorovi nejlepšího filmovému plakátu českého filmu dle A1 dohromady s A4, přičemž hlasování je jednokolové.

3. Oslovená skupina filmových kritiků uděluje jednokolovým hlasováním Cenu filmových kritiků a teoretiků pro nejlepší český film a dokumentární film dle A1. Seznam členů této poroty je veřejně přístupný.

4. ČFTA může udělit Cenu ČFTA za nejlepší audiovizuální počin roku, což je ocenění významného díla, projektu či jednotlivce z oblasti audiovize.

C/ OBECNÁ PRAVIDLA

1. Výročních cen ČL se účastní všechny filmy uvedené do distribuce v ČR podle pravidel A.

2. Křišťálová trofej ČL bude udělena za všechny výkony uvedené v bodech B.1.1. a B.1.2.

3. Hlasování o všech výkonech je omezeno na porotu složenou z členů ČFTA. Porotci se zavazují zhlédnout všechny filmy.

4. Hlasování o cenách dle B.1.1. a B.1.2. je dvoukolové. V měsících prosinci a lednu proběhne hlasování v každém kalendářním roce o 5 nominacích pro nominační večer (1. kolo hlasování) v každé z příslušných kategorií, v únoru potom konečné hlasování o těchto nominacích, kde budou zveřejněny užší nominace, tzn. 3 v každé kategorii, vyjma bodu 1.1. nejlepší film, kde zůstane 5 nominací.

5. Hlasování o cenách dle B.1.3. je jednokolové. Pro kategorii Mimořádný přínos české kinematografii neplatí model o nutném uvedení všech 5 míst. Za každý jmenovitý návrh je započten 1 bod.

6. Hlasování o nominacích i cenách jsou prováděna tajně. Tištěné formuláře a hlasovací lístky poskytne VAC. Podepsané hlasovací lístky budou otevřeny a spočítány spolehlivými a uznávanými pracovníky, které určí správní rada ČFTA. Výsledky budou notářsky ověřeny.

7. Ceny ČL budou uděleny vždy na přelomu měsíců února a března a na nominačním večeru na přelomu měsíců ledna a února.

8. Filmy ucházející se o nominaci na cenu ČL musí splňovat požadavky pravidla A a VAC na ně musí obdržet požadované informace, zapsané do oficiálních formulářů a podepsané producentem nebo distributorem, pokud se VAC takovéto skutečnosti nevzdá (např. plné, kompletní a autentické obsazení, určení hlavních a vedlejších hereckých rolí, atd.,...).

9. VAC musí zajistit veškeré schůzky a speciální projekce tak, aby bylo splněno řádné a spravedlivé hlasování.

10. Dodatečné změny prováděné na filmu mohou způsobit jeho diskvalifikaci.

D/ DALŠÍ PRAVIDLA

1. Hlasování

1.1. Seznam kandidátů bude zaslán spolu s hlasovacími lístky všem členům ČFTA, kteří budou v každé kategorii hodnotit pět nejlepších výkonů systémem určování pořadí jedna až pět.

1.2. V každé z hodnocených kategorií může být ČL udělen pouze v případě, že více než 50% došlých odpovědí určí první místo.

1.3. Pokud je porotce navržen v některé kategorii, nemůže v dané kategorii hlasovat o nominacích ani o konečných výsledcích.

1.4. Producenti, kteří mají v soutěži svůj film, nemohou hlasovat o nominacích ani o konečných výsledcích v kategorii Nejlepší film.

1.5. Při rovnosti bodů v některé z hodnocených kategorií rozhoduje o vítězství či postupu do nominace větší počet prvních míst udělených porotci. V případě rovnosti hlasů, i při uplatnění tohoto kritéria, o vítězi rozhodne nejvyšší součet bodů od hlasujících členů prezídia ČFTA.

1.6. Hlasování o nominacích

1.6.1. Pokud porotce udělí v nominačním hlasování v jednotlivé kategorii první místo, musí pak vyplnit i pořadí na druhém, třetím místě, čtvrtém a pátém místě. Pokud udělí až druhé místo, musí vyplnit i pořadí na třetím místě, čtvrtém a pátém místě, atd.

1.6.2. Nejlepších 5 výkonů v každé kategorii, tj. výkony, které obdrží nejvyšší počet bodů, budou tvořit tzv. nominace a postoupí do hlasování o konečných výsledcích.

1.7. Hlasování o konečných výsledcích

1.7.1. Při hlasování o konečných výsledcích musí porotce vyplnit u jednotlivých nominací vždy všech 5 míst kategorie /s tím, že na hlavním večeru budou vyhlášeny už pouze 3 nominace, vyjma kategorie Nejlepší film, kde nominací zůstává 5/ nebo o kategorii nehlasovat vůbec.

2. Herecké ceny

2.1. Produkce samy rozdělí výkony v hereckých kategoriích. Prezídium ČFTA si vyhrazuje právo kategorii změnit.

2.2. Pokud producent filmu nebo ČFTA neurčí rozdělení hlavních a vedlejších rolí, tyto kategorie budou hodnoceny současně. Jestliže by kterýkoli výkon měl obdržet body v obou kategoriích, musí být umístěn pouze v té kategorii, ve které získá bodů více. V případě, že výkon obdrží v obou kategoriích dostatečný počet bodů požadovaných na nominaci, bude dán k hlasování v té kategorii, ve které obdrží větší procento celkových hlasů.

2.3. V případě, že dva výkony stejného herce nebo herečky obdrží dostatečný počet bodů pro nominaci v téže kategorii, budou nominovány oba výkony v různých filmech.

3. Nejlepší výtvarné řešení filmu

3.1. Jedná se o kolektivní kategorii slučující všechny výtvarné složky filmu.

3.2. Obsazení této kategorie je výhradně v kompetenci producenta, který může za film nominovat maximálně 5 tvůrců, kteří se podíleli na výtvarném řešení filmu jakožto fyzické osoby. Doporučujeme jmenovat tyto profese: nejlepší výprava (architekt/výtvarník), nejlepší triky VFX, nejlepší masky a nejlepší kostýmy. Producent nemůže za nejlepší výtvarné řešení filmu znovu navrhnout kandidáta, který se již objevuje v návrhu na nominaci v některé z jiných kategorií stejného filmu, pokud není jmenovitě uveden v jedné z výtvarných složek (příklad : kameraman, či režisér pokud není uveden v titulcích jako architekt, výtvarník filmu, nemůže být nominován v dané kategorii).

4. Snímky ucházející se o ceny pro zahraniční filmy musejí obsahovat přesné titulky nebo dabing.

4.1. Každý distributor doporučí za svou společnost 5 zahraničních filmů. Akademici poté vyberou nejlepší zahraniční film z doporučených snímků, nebo dle vlastního uvážení vyberou snímek za daný kalendářní rok.

5. Jestliže spolupracuje v některé soutěžní kategorii tým, vybere ČFTA maximálně tři zástupce, kteří cenu obdrží, neurčí-li tyto producent filmu.

6. Podrobnosti o všech hlasováních jsou tajné a zpřístupněny mohou být pouze na základě písemné žádosti podané členem ČFTA předsedovi dozorčí rady ČFTA.

Aktualizace: prosinec 2012

ČFTA – Česká filmová a televizní akademie
Chlumova 7
130 00 Praha 3
info@cfta.cz

Partneři Českého lva

Generální partner Hlavní mediální partner
Magnesia Seznam.cz
Partner Televizní partner
Renault Česká televize